Bezpłatna Konsultacja
Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z CEO Fingoweb - Sławomir Wilusz i omów swój pomysł na aplikacje! Doradzimy w sprawach takich jak dobór technologii, optymalizacja budżetu, budowa & rozwój MVP czy finalnego produktu! 
profile_image
Umów konsultację
Wybierz wolny termin i umów się na 30 min darmową konsultację z Sławomir Wilusz
Calendly right-arrow
Zostaw numer telefonu, oddzownimy!
Lub zostaw e-mail, odpiszemy!
contact@fingoweb.com
+48 660 901 080

Gotowy rozpocząć z Nami współpracę?

Niezależnie od tego, czy jesteś korporacją chcącą rozbudować swój zespół projektowy, czy założycielem startupu - otrzymasz od Nas zespół ekspertów i specjalistów, który będzie dostosowany do Twoich potrzeb i poprowadzi Cię przez postęp technologiczny.

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Wspierane Formaty: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .jpg, .jpeg, .png, maksymalny rozmiar 5 MB
lub skontaktuj się z nami za pomocą contact@fingoweb.com

Zaufało Nam wielu

Kariera – Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji do Fingoweb

 1. Administratorem danych osobowych w sprawach związanych z rekrutacją jest FINGOWEB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Ostatnia 1C/A10, 31-444 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000748728
 2. Dane kontaktowe. W sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz skontaktować się:
  1. adres – ul. Ostatnia 1C/A10, 31-444 Kraków
  2. za pomocą wiadomości e-mail: kariera@fingoweb.com
 3. Cel, zakres i podstawy prawne przetwarzania danych. Przetwarzamy tylko takie dane osobowe, które zostaną nam przez Ciebie podane lub zostaną nam udostępnione lub zostaną zebrane przez nas w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego o ile:
  1. dane te są niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego, w tym wynikającego z art. 22 1 Kodeksu pracy, to jest dane w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia lub
  2. dane te są niezbędne w celu zawarcia i późniejszego wykonania umowy z Tobą, to jest w szczególności dane do wpisania w treści zawieranej umowy w przypadku pozytywnego efektu rekrutacji lub
  3. dane te są niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas, to jest:
   • wybrania odpowiedniego kandydata dającego rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków, to jest dane zebrane przez nas w toku działań rekrutacyjnych, np. w notatkach sporządzonych w trakcie rozmów z Tobą, inne niż wskazane w lit. a) i b) powyżej, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu,
   • dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przed sądami i organami administracji oraz poza nimi (w zakresie wszystkich zebranych danych) – w zakresie wszystkich Twoich danych,
   • weryfikacji, czy brałeś udział w rekrutacji oraz z jakiego źródła pozyskane zostały Twoje dane osobowe na potrzeby realizacji naszych praw i zobowiązań wynikających z umów z osobami trzecimi – w zakresie imienia, nazwiska, adresu email oraz sposobu zebrania danych,
   • wykonywania kopii zapasowych posiadanych danych, w związku z nałożonym na nas jako na administratora danych obowiązkiem prawidłowego zabezpieczenia danych– w zakresie wszystkich Twoich danych,
  4. a w zakresie innym niż wskazany w lit. a) – c) powyżej – jeżeli na ich przetwarzanie udzieliłeś nam swoją zgodę, w tym poprzez swoje oświadczenie lub wyraźne działanie potwierdzające, jak przekazanie nam Twojego CV lub listu motywacyjnego zawierającego takie dane, bądź innych dokumentów np. podanie w wiadomości lub w trakcie rozmowy.
 4. Okres przechowywania danych Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
  1. do celów związanych z rekrutacją na konkretne stanowisko – od dnia ich zebrania do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego na to stanowisko,
  2. do celów związanych z udziałem w przyszłych rekrutacjach (w przypadku udzielenia przez Ciebie zgody na dalsze przetwarzanie Twoich danych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych) – od dnia wyrażenia zgody przez okres kolejnych 5 lat lub do chwili wycofania udzielonej przez Ciebie zgody,
  3. do celu obrony przed Twoimi ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia naszych roszczeń – od dnia zakończenia każdego z procesów rekrutacyjnych, w których będziesz brać udział, do upływu okresu przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń, nie dłużej jednak niż do dnia skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu,
  4. do celów realizacji naszych praw i zobowiązań wynikających z umów z osobami trzecimi – od dnia zebrania tych danych do czasu wygaśnięcia albo przedawnienia naszych praw i zobowiązań, nie dłużej jednak niż do dnia skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu,
  5. do celu wykonywania kopii zapasowych – przez okres niezbędny do wykonywania kopii zapasowych, nie dłużej jednak niż do dnia skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.
 5. Informacje o źródle pochodzenia danych. Może dochodzić do sytuacji, gdy nie pozyskaliśmy Twoich danych osobowych bezpośrednio od Ciebie, lecz od osób trzecich. Postaramy się, byś każdorazowo został o takiej sytuacji poinformowany, jak również zadbamy, by zebranie tych danych odbyło się w oparciu o odpowiednią podstawę prawną (np. Twoją zgodę lub przepis prawa). Dane takie możemy pozyskać w szczególności:
  1. od osób polecających Cię jako kandydata – w sytuacji, gdy Twoje dane przekaże nam zewnętrzne firmy rekrutacyjne, biura karier, firm współpracujące z nami lub osoby polecające. W takiej sytuacji podmioty te powinny zadbać o uzyskaniu podstawy prawnej, by przekazać nam Twoje dane,
  2. od innych osób trzecich – w sytuacji, gdy wyrazisz nam zgodę na kontakt z takimi osobami, np. do celów potwierdzenia zdobytego wykształcenia lub doświadczenia zawodowego,
  3. ze źródeł powszechnie dostępnych, jak media społecznościowe i zamieszczony tam Twój profil.
 6. Odbiorcy danych. Dołożymy należytej staranności w doborze podmiotów, którym przekazywać będziemy Twoje dane i w przypadku takich wybranych podmiotów wymagać będziemy, by chronili Twoje dane za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione jedynie:
  1. osobom trzecim świadczącym na naszą rzecz usługi, które są potrzebne dla realizacji celów, w związku z którymi przetwarzamy Twoje dane (np. usług z zakresu IT, rekrutacji, komunikacji elektronicznej, hostingu), a także ich podwykonawcom,
  2. odbiorcom, na rzecz których ujawnienie wymagane jest na mocy odpowiednich przepisów lub postanowienia sądu lub innego organu władzy,
  3. innym odbiorcom, jeżeli wyrazisz na nich swoją zgodę lub gdy przekazanie im danych jest niezbędne, by chronić Twoje żywotne interesy lub żywotne interesy innych osób fizycznych lub dla dobra ogółu.
 7. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich. Wskazani powyżej odbiorcy danych co do zasady znajdują się w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W przypadku odbiorców spoza EOG zadbamy, aby dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych, i by spełnione zostały wymogi prawne dla dokonania takiego transferu.
 8. Uprawnienia. W zakresie każdego z niżej wskazanych praw możesz skontaktować się z nami w szczególności za pomocą danych kontaktowych podanych w punkcie 2.
  1. Prawo do uzyskania informacji, dostępu do danych oraz do otrzymania kopii danych masz prawo w każdym czasie zażądać podania informacji o Twoich danych osobowych, które przechowujemy, lub do których mamy dostęp. Na Twoje żądanie zostanie Ci nieodpłatnie przedstawiona kopia Twoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za przesłanie każdej kolejnych kopii danych mamy prawo do zażądania opłaty, która pokryje uzasadnione koszty obsługi takiego żądania.
  2. Prawo do wycofania zgody. Za każdym razem, gdy Twoje dane są przetwarzane w oparciu o udzielona zgodę, masz prawo w każdym czasie tą zgodę wycofać, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem przez Ciebie zgody.
  3. Prawo do sprostowania danych osobowych. Prawo do sprostowania danych osobowych. Podejmujemy racjonalnie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe są prawidłowe, kompletne i aktualne. Jeżeli konieczne będą do wprowadzenia zmiany tych danych, prosimy byś nas o tym zawiadomił
  4. Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo żądać przeniesienia danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także żądania przesłania danych innemu administratorowi, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona zgoda.
  5. Prawo do usunięcia danych i do ograniczenia przetwarzania. We wskazanych w przepisach o ochronie danych osobowych przypadkach masz prawo, by żądać usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo to nie jest jednakże absolutne – mogą wystąpić sytuacje, gdy będziemy nadal uprawnieni, by Twoje dane osobowe przetwarzać. Możesz również zwrócić się o ograniczenie dalszego przetwarzania Twoich danych.
  6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. We wskazanych w przepisach przypadkach masz prawo by sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu Twoich danych, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes.
  7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – co do zasady będzie nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.